ແຈ້ງການແນະນຳ ການນຳເຂົ້າ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີhttp://www.dpt-odx.gov.la/