ຂະແໜງບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

C0103.jpg

ທ່ານ ພອນຄຳ ອິນດາລາ

  • ຫົວໜ້າຂະແໜງ
  • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ປະລິນຍາຕີ ຂົວທາງ-ຂົນສົ່ງ

V0101.jpg

ທ່ານ ພວງແກ້ວ ບຸບຜາພອນ

  • ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ
  • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ປະລິນຍາຕີຼ ການເງິນ-ການທະນາຄານ