ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

B0102.jpg

ທ່ານ ສີໄວ ອິນທະວົງ

 • ຫົວໜ້າຂະແໜງ
 • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ປະລິນຍາຕີຼ ພາສາອັງກິດ

darkpeople.png

ທ່ານ.......................

 • ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ
 • ...............................................

V0102.jpg

ທ່ານ ນາງ ສຸດຖະໜອມ ຈັນທະຄຳ

 • ວິຊາການ
 • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ປະລິນຍາຕີຼ ບັນຊີ-ການເງິນ

V0103.jpg

ທ່ານ ເຊັງລີ ເຊຍເຢ

 • ວິຊາການ
 • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ປະລິນຍາຕີຼ ເສດຖະສາດ

darkpeople.png

ທ່ານ ນາງ ຄຳ ຄູນປະເສີດ

 • ວິຊາການ
 • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ປະລິນຍາຕີຼ ບັນຊີ-ການເງິນ

16.jpg

ທ່ານ ນາງ ສຸລິຍະ ເສດສົງຄາມ

 • ວິຊາການ
 • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ປະລິນຍາຕີຼ ການເງິນ-ການທະນາຄານ