ຂະແໜງດັດສົມ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີ່

darkpeople.png

ທ່ານ ...............................................

  • ຫົວໜ້າຂະແໜງ
  • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ......................

darkpeople.png

ທ່ານ...........................

  • ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ
  • ລະດັບວິຊາສະເພາະ................................

V0105.jpg

ທ່ານ ນາງ ຈິດສາຄອນ ສົມຈະເລີນ

  • ວິຊາການ
  • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ປະລິນຍາຕີຼ ການເງິນ-ການທະນາຄານ

V0113.jpg

ທ່ານ ທອງສະຫວັດ ວິສອນ

  • ວິຊາການ
  • ລະດັບວິຊາສະເພາະ ປະລິນຍາຕີຼ ໂທລະຄົມ