ຕິດຕໍ່

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານດອນໄຊ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ
ໂທລະສັບ/ແຟັກ: +856 081 312 508
ອີເມວ໌: dpt-odx@ou.gov.la

ໃນໂມງລັດຖະການ.


ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ: